V Bratislave, 20. 2. 2019 

VYHLÁSENIE ku brífingu  predsedu vlády SR Petra Pellegriniho a podpredsedníčky vlády SR a  ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej, venovanému príprave zásadného dokumentu, ktorý bude riešiť usporiadanie pozemkového vlastníctva formou pozemkových úprav.

Spoločné vyhlásenie stavovských a odborných organizácií združujúcich odborníkov na pozemkové úpravy SR

Na Slovensku svitá na lepšie časy. Pre vlastníkov rozdrobených pozemkov, užívateľov poľnohospodárskej pôdy, pre farmárov, pre obce, pre slovenské poľnohospodárstvo.

Vláda SR, ústami predsedu vlády Petra Pellegriniho a podpredsedníčky vlády a  ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej, na brífingu vo štvrtok 14.2.2019, avizovala prípravu „zásadného dokumentu, ktorý sa bude týkať komasácie pôdy, kde pôjde o tisícky katastrálnych území s potrebou enormného množstva peňazí, bez súvisu na politiku.“  

Komora pozemkových úprav SR spolu s partnerskými organizáciami sa snaží už roky presviedčať kompetentných o potrebe riešenia katastrofálnej rozdrobenosti pozemkového vlastníctva na Slovensku formou pozemkových úprav teda komasácií.

Zdôrazňujeme, že pozemkové úpravy vyriešia súčasné nezrovnalosti v evidencii pozemkového vlastníctva, vytvárajú právny rámec pre poskytovanie priamych platieb na pôdu bez možných sankcií, vytvárajú podmienky pre uzatváranie korektných nájomných vzťahov na pôdu a podmienky pre výber daní z nehnuteľností. Zabezpečia nerušené užívanie poľnohospodárskych a lesných pozemkov, umožnia aj malým a drobným farmárom korektne užívať pozemky či už vlastné alebo prenajaté, na ktorých budú môcť hospodáriť,  ku ktorým je inak takmer nemožné sa dostať.

Pripravovaný zásadný dokument môže posunúť a vyriešiť problémy s vlastníctvom pôdy, pričom pozemkové úpravy sú jedným z kľúčových nástrojov na vyriešenie kritického stavu slovenského poľnohospodárstva.a zároveň môžu naštartovať mnohé rozvojové programy obcí, malé a stredné podnikanie.

Preto vítame toto vyhlásenie čelných predstaviteľov štátu a oceňujeme nový, konštruktívny prístup k takmer 30 rokov neriešeným problémom rozdrobeného pozemkového vlastníctva všetkými doterajšími vládami SR, ktoré je možné len formou pozemkových úprav.

Očakávame však od vlády SR nielen slová ale hlavne konkrétne kroky, ktoré zabezpečia najmä:

  • zaradenie vykonávania pozemkových úprav ako priority vlády so stabilným financovaním zo štátneho rozpočtu (prípadne aj z iných zdrojov) s cieľom kontinuálne vykonávať pozemkové úpravy bez ohľadu na politické zmeny
  • transparentnú klasifikáciu a výber katastrálnych území v ktorých sa budú pozemkové úpravy vykonávať tak, aby jeho výstupom bol harmonogram  katastrálnych území s jasným časovým a finančným scenárom
  • optimálne organizačné a personálne zabezpečenie štátnej správy, ktorá plní funkciu správneho orgánu počas vykonávania pozemkových úprav
  • optimálne legislatívne a technické nastavenie s cieľom  vykonávať pozemkové úpravy čo najefektívnejšie

Na záver chceme zdôrazniť, že budeme veľmi pozorne sledovať realizáciu deklarovaných krokov v praxi a sme pripravený poskytnúť akúkoľvek podporu a pomoc pri uvádzaní novej koncepcie nastavenia a vykonávania pozemkových úprav na Slovensku.

Ing. Vladimír Uhlík

Predseda predstavenstva

Komora pozemkových úprav SR

Ing. Vladimír Uhlík

Predseda predstavenstva

Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie

Ing. Ján Hardoš

Predseda predstavenstva

Komora geodetov a kartografov

Ing. Dušan Ferianc, EUR ING

Predseda výkonného výboru

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov