Ochrana osobných údajov je robená v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679

Chceme Vás informovať, ako spracúvame Vaše osobné údaje.

Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie kladie dôraz na transparentnosť, bezpečnosť a zákonnosť pri získavaní a používaní osobných údajov.

Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie sa považuje za prevádzkovateľa osobných údajov svojich členov, obchodných partnerov či dodávateľov tovarov a služieb. Tieto osobné údaje spracúvame len vtedy, ak na to máme právny základ. Spracovanie musí byť nevyhnutné pre plnenie členských povinností podľa stanov, obchodného kontaktu, objednávky, alebo zmluvy. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. 

Získavame tieto údaje:

 • kontaktné údaje – meno, priezvisko, akademický titul, pracovná pozícia adresa sídla/trvalého bydliska, adresa na zasielanie písomností, e-mailová adresa, telefónne číslo,
 • zmluvné údaje – objednávka alebo zmluva uzatvorená s našou spoločnosťou, vrátane všetkých jej dodatkov
 • platobné informácie – číslo bankového účtu
 • údaje o korešpondencii a komunikácii – e-mailová, poštová korešpondencia
 • kontaktné údaje zamestnancov dodávateľa – v závislosti od predmetu uzatvorenej zmluvy a účelu spracúvania, môžeme tiež spracúvať údaje zamestnancov obchodných partnerov a dodávateľov

Účel spracúvania osobných údajov:

 • administratíva – vedieme záznamy o všetkých našich členoch, zákazníkoch, dodávateľoch a obchodných partneroch. Tieto údaje vedieme z dôvodu, aby bolo možné plniť potreby ZZGK, objednávky, zmluvy, alebo požadované úlohy vyplývajúce z obchodného vzťahu. Niektoré osobné údaje používame na propagáciu činnosti prevádzkovateľa (Web a iné).
 • dane a účtovníctvo – za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených finančným plnením sme povinní spracovávať určité osobné údaje.

Kto má prístup k osobným údajom:

 • k vašim osobným údajom majú prístup iba poverené osoby – oprávnené osoby, ktoré sú vyškolené na základe Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov na účel spracovania osobných údajov a sú viazané mlčanlivosťou.
 • vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj s tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s poskytovateľom služieb alebo subdodáteľom. V takýchto prípadoch spracúvajú tieto tretie strany vaše osobné údaje len na daný účel a iba v súlade s našimi pokynmi.
 • k osobným údajom, ktoré sú bežne používané na komunikáciu a voľne prístupné ako napríklad – mailová adresa, kontaktné telefónne číslo, meno a pod. majú prístup iba poverené osoby
 • ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s našimi dodávateľmi alebo klientmi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi.

Uchovávanie osobných údajov: 

 • údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné pre naplnenie účelu spracúvania podľa osobitných predpisov, a účelu na ktorý boli získané, ak máme oprávnený záujem ich uchovať, napr. až do ukončenia členstva, zmluvného vzťahu a/alebo vypršania premlčacej lehoty, v rámci ktorej by sme mali byť schopní sa brániť proti právnym nárokom, ďalej garančnej doby a doby riešenia sporov, sťažností alebo právnych postupov
 • nepotrebné osobné údaje likvidujeme, pričom k ich vymazaniu a likvidácii dôjde vždy – najneskôr do 30 kalendárnych dní po skončení zmluvného vzťahu alebo iného právneho základu, pokiaľ lokálna legislatíva nevyžaduje ich uchovávanie. 

Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: 

 • na základe Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov spracúvame osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme, na zákonnom základe, na zmluvnom základe alebo na základe súhlasu vás ako dotknutej osoby. V prípade spracúvania na základe súhlasu máte vždy možnosť svoj súhlas odvolať.

Vaše zákonné práva: 

 1. Právo na prístup

Môžete nás požiadať o informácie

 • ako spracúvame vaše osobné údaje
 • prečo spracúvame vaše osobné údaje
 • aké kategórie osobných údajov spracúvame
 • s kým vaše osobné údaje zdieľame
 • ako dlho uchovávame vaše osobné údaje
 • aké máte práva
 • odkiaľ sme vaše osobné údaje získali (ak nie od vás)
 • môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracúvame.
 1. Právo na opravu alebo zmenu

Ak zistíte, že nemáme správne vaše osobné údaje, žiadame vás, aby ste nám to oznámili alebo nás upozornili, ak sú niektoré z vašich osobných údajov už neaktuálne.

 1. Právo byť zabudnutý alebo právo na vymazanie

Ak zistíte, že spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad dlhšie, než je potrebné, alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.

 1. Právo na obmedzenie spracúvania

Ak zistíte, že spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, môžete požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov, alebo ak ste namietali proti spracúvaniu, až do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracúvanie. 

 1. Právo na prenosnosť údajov

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie, a ktoré budete od nás požadovať, dostanete v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného prevádzkovateľa.

 1. Stiahnutie súhlasu

V prípade, že sme požiadali o váš súhlas na spracovanie osobných údajov, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s ďalším používaním vašich osobných údajov. O vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

Ak by ste chceli podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na poverenú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Poverená osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov:  sekretar@zzgk.sk

prípadne poštou na adresu:  Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie, Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava

V prípade podozrenia máte právo na začatie konanie podľa § 100 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, prostredníctvom dataprotection.gov.sk.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás skontaktovať v súvislosti so spracovávaním vašich osobných údajov