Pozemkové úpravy 2020 - pracovný seminár Nýrovce

Komora pozemkových úprav, Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie, KGK, SSGaK

zorganizovali pracovný seminár na tému: Pozemkové úpravy, zelená krajina a trvalo udržateľný život na vidieku. Okrem pozvaných odborníkov sa seminára zúčastnil aj minister pôdohospodárstva Ján Mičovský a štátny tajomník Martin Fecko. Okrem dôležitých prezentácii sa absolvovala aj obhliadka PÚ priamo v teréne v katastrálnom území v Meleku, kde sa vykonali pozemkové úpravy aj s realizáciami spoločných zariadení v krajine, ako aj v katastrálnom území Nýrovce. Diskutovalo sa o týchto témach:

  • doterajšie výsledky pozemkových úprav v SR 
  • prečo je dôležitá v pozemkových úpravách aj komasačná časť aj krajinárska časť
  • téma o príčinách nebudovania navrhnutých zariadení
  • téma drobenia pozemkov
  • téma opráv chýb v katastri nehnuteľností
  • téma reštitúcií
  • téma riešenia užívateľských vzťahov, evidovania užívania, vzťah vlastníkov a užívateľov ….
  • téma porovnania spôsobov majetkovoprávneho usporiadania pozemkov – iné spôsoby (kúpa, dar, zámena, vyvlastnenia) versus pozemkové úpravy (výhody, nevýhody)
  • ako a kedy možno vybudovať spoločné a verejné zariadenia a opatrenia navrhnuté v pozemkových úpravách

„Treba nájsť správnu mieru. Nielen sceľovať pozemky, ale aj tvoriť krajinu. Mali by sme do nej vrátiť aleje, stromoradia, vetrolamy, vodné plochy. Musíme myslieť aj na hodnoty, ktoré boli dané našimi predkami. Do krajiny musíme zakomponovať aj kríž a kaplnku, ktoré stoja pri ceste už roky,“ vyjadril sa minister Ján Mičovský.

V Nýrovciach so svojimi prezentáciami vystúpili predseda Komory pozemkových úprav Vladimír Uhlík, predstavitelia akademickej obce, projektanti pozemkových úprav, právnik a na záver štátny tajomník agrorezortu Martin Fecko.

„Do konca júla by malo byť podpísaných 130 zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi PPA a MPRV. Po podpise sa začnú vykonávať úpravy v týchto 130 katastroch. Intenzívne hľadáme ďalšie zdroje financií na projekty pozemkových úprav, aj realizáciu spoločných zariadení a opatrení (remísky, vetrolamy, aleje, vodozádržné a protierózne opatrenia) či už zo štátneho rozpočtu alebo z eurofondov, vrátane pripravovaného programu EÚ Next Generation,“ uviedol M. Fecko.

Mediálne výstupy:

https://ekonomika.sme.sk/c/22440340/riesenie-rozdrobenych-pozemkov-je-jednou-z-priorit-tvrdi-micovsky.html

https://ekonomika.pravda.sk/krajina/clanok/556418-riesenie-rozdrobenosti-pozemkoveho-vlastnictva-je-jednou-z-priorit-agrorezortu/

https://www.mpsr.sk/aktualne/pozemkove-upravy-su-jednou-z-priorit-agrorezortu/15632/

https://www.aktuality.sk/clanok/804343/agrorezort-chce-riesit-rozdrobenost-pozemkoveho-vlastnictva/?fbclid=IwAR2VnOPMwHuczXTG8Ch-sQexzUitJR-3yCZpIiY6koooEoc6lJYtTnaTKEU