Zakladajúcimi členmi ZZGK v 1996 roku boli: Geodézia Bratislava a.s., Geodézia Žilina a.s. a Geodézia Prešov a.s. V priebehu rokov sa členstvo a aktivity ZZGK rôzne menili. Na valnom zhromaždení dňa 4.10.2012 sa prijal nový program zintenzívnenia práce ZZGK a rozšírila sa členská základňa o nových členov. Následne ZZGK bol 24.10.2012 na Valnom zhromaždení AZZZ SR prijatý za riadneho člena Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky.

Členstvo v ZZGK k 1. 1. 2022

 • GEO-KOD s.r.o., Karloveská 24, 841 05 Bratislava, www.geokod.sk
 • GEODETICCA s.r.o., Floriánska 19, 040 01 Košice, www.geodeticca.sk
 • SGS Holding a.s., M.M.Hodžu 9, 974 01 Banská Bystrica, www.sgs-holding.com
 • GEODÉZIA Žilina, a.s., Holého 7, 010 50 Žilina, www.geodezia.sk
 • GEOsys s.r.o., Rezedová 25/B, 821 01 Bratislava, www.geosys.sk
 • LUSH s.r.o., Kuzmányho nábrežie 14, 960 01 Zvolen, www.lushzvolen.sk
 • GEPOS s.r.o., Malinovského 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, www.gepos.sk
 • SURVEYE s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, www.surveye.sk
 • GEOSMART s.r.o., Bytčická 16, 010 01 Žilina, IČO: 50389874
 • INKAT spol. s r.o.,Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, www.inkat.sk
 • GK URBAN-LAUKO s.r.o., Nám. Šoltésovej 14, 934 01 Levice, www.gkul.sk
 • PROGRES CAD ENGINEERING s.r.o., Masarykova 16, 080 01 Prešov, www.pce.sk
 • ALL GEO – Geodetická kancelária s.r.o.,Študentská 12, 960 01 Zvolen, www.allgeo.sk
 • LM-GEO s. r. o., Nábr. Dr. A. Stodolu 55, 031 01 Liptovský Mikuláš,  IČO 45554048
 • GEODÉZIA UHLÍK s.r.o., Tematínska 2652/33, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, www.geodezia-ba.sk
 • GEOPLÁN spol.s r.o., L. Svobodu 4885/91, 058 01 Poprad, www.geoplan.sk
 • GEOKART Prešov s.r.o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov, www.geokart-presov.sk
 • GKNG s. r. o., Miletičova 49, 821 09 Bratislava, www.gkng.sk
 • GEOKART Veľké Kapušany s.r.o., Zoltána Fábryho 109/25, 079 01 Veľké Kapušanywww.geokart.sk
 • GEOMAD s.r.o., Vlkanovská 23/3, 976 31 Vlkanová, www.geomad.sk
 • Komora pozemkových úprav SR, Kolektívny člen, Ružinovská 42, 821 03 Bratislava, www.kpu.sk
 • Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov, Kolektívny člen, Koceľová 15, 815 94 Bratislavawww.ssgk.sk