ZZGK je vrcholovou zamestnávateľskou organizáciou pôsobiacou v oblasti geodézie a kartografie v Slovenskej republike (SR). Jej členmi sú fyzické alebo právnické osoby vyvíjajúce svoju podnikateľskú činnosť v oblasti geodézie, kartografie, katastra, pozemkových úprav, fotogrametrie a geografických informačných systémoch (ďalej geobiznis).

ZZGK je záujmovým združením s právnou subjektivitou, ktoré bolo založené v roku 1996 na vytváranie optimálnych a na ochranu a presadzovanie spoločných zamestnávateľských, podnikateľských a obchodných záujmov svojich členov, najmä:

  • v trojstranných rokovaniach v Rade hospodárskej a sociálnej dohody SR s ústrednými orgánmi štátnej správy a odborovým orgánmi v otázkach hospodárskej a sociálnej politiky a v otázkach, ktoré sú predmetom kolektívneho vyjednávania a uzatvárania dohôd, vrátane Generálnej dohody,
  • vo vzťahu k Národnej rade SR, vláde SR a ostatným ústredným orgánom štátnej správy k zastupiteľským zborom a miestnym samosprávam,
  • v iniciatíve podieľať sa na tvorbe zákonov a ďalších legislatívnych opatrení, ktoré ovplyvňujú podnikanie v geodézii a kartografii a vytvárať podmienky v oblasti hospodárskej politiky štátu na podporu rozvoja v podnikaní v odbore geobiznisu tak, aby boli postupne dosiahnuté podmienky, ktoré sú obvyklé vo vyspelých ekonomikách.

ZZGK v rámci svojej činnosti najmä:

  • koordinuje aktivity svojich členov pri riešení otázok spoločného záujmu a pri príprave spoločných stanovísk,
  • vyjadruje sa k návrhom zákonov a ostatných právne záväzných predpisov, týkajúcich sa najmä záujmov zamestnávateľov,
  • predkladá vlastné návrhy a lobuje v procese prípravy a prijímania závažných politicko-hospodárskych rozhodnutí na národnej úrovni,
  • chráni kolektívne a individuálne záujmy svojich členov vo vzťahu s tretími stranami a presadzuje ich podnikateľské zámery, spolupracuje s profesijnými organizáciami a vedie svojich členov k dodržiavaniu podnikateľskej kultúry, odborných a súťažných zásad fair play a etiky v podnikaní
  • podporuje prácu svojich členov prostredníctvom ponuky informácii,
  • vykonáva výchovnú, vzdelávaciu a poradenskú činnosť a organizuje odborné podujatia, semináre a konferencie,
  • zabezpečuje informovanosť odbornej verejnosti o svojich zásadných krokoch a stanoviskách a usiluje sa o získanie jej dôvery a porozumenia.

Členstvo

Členstvo je dobrovoľné a členom ZZGK sa môžu stať fyzické a právnické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť v geobiznise. Členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky a odsúhlasenia prijatia za člena na zasadnutí Valného zhromaždenia. Členstvo má štatút riadneho člena, dočasného člena a kolektívneho člena.

Zakladajúcimi členmi ZZGK v 1996 roku boli: Geodézia Bratislava a.s., Geodézia Žilina a.s. a Geodézia Prešov a.s. V priebehu rokov sa členstvo a aktivity ZZGK rôzne menili. Na valnom zhromaždení dňa 4.10.2012 sa prijal nový program zintenzívnenia práce ZZGK a rozšírila sa členská základňa o nových členov.

Reprezentatívnosť

ZZGK bol 24.10.2012 na Valnom zhromaždení AZZZ SR prijatý za riadneho člena Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky.

AZZZ SR je vrcholovou zamestnávateľskou organizáciou v Slovenskej republike .

Jej členmi sú zamestnávateľské a podnikateľské zväzy a združenia s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky takmer vo všetkých odvetviach hospodárstva. AZZZ SR je združením – organizáciou zamestnávateľov podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. AZZZ SR je právnickou osobou evidovanou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Je súčasťou Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky. AZZZ SR je najväčšia zamestnávateľská organizácia v Slovenskej republike, ktorá bola založená  v roku 1991 na vytváranie podmienok pre dynamický rozvoj podnikania v SR a na ochranu a presadzovanie spoločných zamestnávateľských, podnikateľských a obchodných záujmov svojich členov. Viac tu