INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

Ochrana osobných údajov je robená v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679

Chceme Vás informovať, ako spracúvame Vaše osobné údaje.

Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie kladie dôraz na transparentnosť, bezpečnosť a zákonnosť pri získavaní a používaní osobných údajov.

Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie (IČO: 31780687) sa považuje za prevádzkovateľa osobných údajov dotknutých osôb – účastníkov V. TEMATICKÝCH DNÍ GEODETOV 2018  – „Inžinierska geodézia“ v Púchove od 18. 10. – 19. 10. 2018.

Osobné údaje účastníkov spracúvame na právnom základe, za účelom zdokumentovania realizácie a priebehu tohto podujatia a ich následného zverejnenia na marketingové a propagačné účely na webovom sídle prevádzkovateľa: https://www.zzgk.sk/. Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom sa zakladá na článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, t.j. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie dohody realizácie podujatia, pričom jednou stranou dohody je dotknutá osoba, ako aj na článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, t.j. spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. 

Získavame a spracúvame tieto údaje:

 • kontaktné údaje – meno, priezvisko, akademický titul, adresa sídla/trvalého bydliska, adresa na zasielanie písomností, e-mailová adresa, telefónne číslo,
 • platobné informácie – číslo bankového účtu
 • údaje o korešpondencii a komunikácii – e-mailová, poštová korešpondencia
 • podobizeň dotknutej osoby – foto, video a zvuková dokumentácia podujatia

Prevádzkovateľ uchováva vyššie špecifikované osobné údaje po dobu trvania účelu spracúvania, najviac na dobu 10 rokov.

Dotknutá osoba má právo:

 • na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, a to v rozsahu podľa článku 15 Nariadenia;
 • na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to v rozsahu podľa článku 16 a 19 Nariadenia;
 • na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to v rozsahu podľa článku 17 a 19 Nariadenia;
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov, a to v rozsahu podľa článku 18 a 19 Nariadenia;
 • právo na prenosnosť osobných údajov, a to v rozsahu podľa článku 20 Nariadenia;
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, a to v rozsahu podľa článku 21 Nariadenia;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, a to v rozsahu podľa článku 77 Nariadenia.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, a to prostredníctvom kontaktných údajov prevádzkovateľa.

Poskytovanie osobných údajov v minimálnom rozsahu meno, priezvisko, kontakt, e-mailová adresa, platobné údaje je zmluvnou požiadavkou (dohoda o realizácii podujatia slobodným registrovaním na webovom sídle prevádzkovateľa), dotknutá osoba je povinná poskytnúť predmetné osobné údaje, v opačnom prípade účasť dotknutých osôb na podujatí z organizačných a technických dôvodov nie je možná.
Osobný údaj – podobizeň je dotknutá osoba oprávnená neposkytnúť, neposkytnutie predmetného osobného údaju nemá za následok akékoľvek obmedzenie vo vzťahu k účasti na podujatí.